వీడియోలు
Dr. YSR Architecture & Fine Arts University [A State Govt. Specialized University] , Kadapa is offering Multidisciplinaty job oriented course called *B.Tech(Construction Technology & Management)* through EAPCET (Andhra Pradesh Engineering Agriculture and Pharmacy Common Entrance Test). Course Duration : 4 Years Eligibility : 10+2 (Intermediate) with MPC stream Last Date to apply : *25th Jul 2021* (without late fee) *16th Aug 2021* (with late fee) Apply online : https://sche.ap.gov.in/EAPCET Course EAPCET Code : CTM Contact : +91 - 9618879887 #constructionmanagement #b.techcourses #drysrafu #andrapradesh #university #kadapa
11
World Photography Day
27
Dr. YSR Architecture & Fine Arts University [A State Govt. Specialized University] , Kadapa is offering job oriented professional course through Art & Design Common Entrance Test conducted by university on behalf of APSCHE . Course Duration : 4 Years Eligibility : 10+2 (Intermediate) with any stream Last Date to apply : *6th Sep 2021* Apply online : https://sche.ap.gov.in/ADCET (or) www.ysrafu.ac.in
11
చిత్రాలు
'WOODCUT THE BIRTH OF A NATION- 36"X48" INCHES 2017 JAGADEESH TAMMINENI' అని చెప్తున్న వచనం ఉదాహరణ కావచ్చు
ఫోటో వివరణ అందుబాటులో లేదు.
'"SATYAGRAHA" WOODCUT BLOCK 42X72 inch JAGADEESH TAMMINENI 2014' అని చెప్తున్న వచనం చిత్రం కావచ్చు